ΕΕ6: Βιωσιμότητα & Στρατηγική Εκμετάλλευση Αποτελεσμάτων [ Διάρκεια: Μ4 – Μ30 ]

Η ΕΕ6: Βιωσιμότητα & Στρατηγική Εκμετάλλευση Αποτελεσμάτων αφορά δραστηριότητες σχετικές με ανάπτυξη του καταλληλότερου Επιχειρηματικού Μοντέλου. Οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν το αντικείμενο Μελέτης Τεχνικής Σκοπιμότητας.

  • Π6.1: Πλάνο Βιωσιμότητας & Στρατηγικής Εκμετάλλευσης των Αποτελεσμάτων του Έργου Ι (Μ15)
  • Π6.2: Πλάνο Βιωσιμότητας & Στρατηγικής Εκμετάλλευσης των Αποτελεσμάτων του Έργου ΙΙ (Μ30)