ΕΕ5: Επικύρωση & Αξιολόγηση [ Διάρκεια: Μ4 – Μ28 ]

Μέσω της ΕΕ5: Επικύρωση & Αξιολόγηση ελέγχονται οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν και ολοκληρωθούν στις ΕΕ2-ΕΕ4 μέσω πραγματικών περιπτώσεων χρήσης. Η ΕΕ5 παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τη βελτίωση των δραστηριοτήτων ανάπτυξης και ολοκλήρωσης λογισμικού.

  • Π5.1: Πλαίσιο Αξιολόγησης (Μ10)
  • Π5.2: Αξιολόγηση της αρχικής έκδοσης λογισμικού του έργου (Μ15)
  • Π5.3: Αξιολόγηση της βελτιωμένης έκδοσης λογισμικού του έργου (Μ28)