ΕΕ4: Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ανοιχτής Καινοτομίας [ Διάρκεια: Μ1 – Μ30 ]

Η ΕΕ4: Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ανοιχτής Καινοτομίας εξασφαλίζει την ομαλή διαλειτουργικότητα και ολοκλήρωση των υπηρεσιών που αναπτύσσονται στις ΕΕ2 και ΕΕ3, ακολουθώντας τις απαιτήσεις που ορίστηκαν στην ΕΕ1. Η εννοιολογική ολοκλήρωση θα βασιστεί στην ανάπτυξη μιας κατάλληλης οντολογίας που θα υποστηρίζει την ενορχήστρωση των υπηρεσιών του έργου.

  • Π4.1: Πλαίσιο Τεχνικής & Εννοιολογικής Ολοκλήρωσης (Μ10)
  • Π4.2: Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ανοιχτής Καινοτομίας Ι (Μ12)
  • Π4.3: Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ανοιχτής Καινοτομίας ΙΙ (Μ24)
  • Π4.4: Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ανοιχτής Καινοτομίας ΙΙΙ (Μ30)
  • Π4.5: Προτεινόμενες μεθοδολογίες υλοποίησης του μοντέλου Ανοιχτής Καινοτομίας (Μ30)
  • Π4.6: Διάχυση αποτελεσμάτων ΕΕ4 (Μ30)
  • Π4.7: Ιστότοπος έργου (Μ2)
  • Π4.8: 1ο inPOINT workshop (Μ18)
  • Π4.9: 2ο inPOINT workshop (Μ30)