ΕΕ3: Υπηρεσίες Συνεργασίας & Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων [ Διάρκεια: Μ1 – Μ30 ]

Η ΕΕ3: Υπηρεσίες Συνεργασίας & Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων υπηρεσιών συνεργασίας και υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων σε περιβάλλοντα ανοιχτής καινοτομίας. Οι προβλεπόμενες υπηρεσίες θα υποστηρίζουν και θα ενισχύουν τη σύγχρονη και ασύγχρονη συνεργασία των εμπλεκομένων μέσω προσαρμοζόμενων ιδεατών χώρων εργασίας που θα παρέχουνεναλλακτικά σχήματα οπτικής αναπαράστασης των δεδομένων.

  • Π3.1: Υπηρεσίες Συνεργασίας & Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων I (Μ12)
  • Π3.2: Υπηρεσίες Συνεργασίας & Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων ΙI (Μ24)
  • Π3.3: Υπηρεσίες Συνεργασίας & Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων ΙΙI (Μ30)
  • Π3.4: Διάχυση αποτελεσμάτων ΕΕ3 (Μ30)