ΕΕ2: Υπηρεσίες Εξόρυξης & Ανάλυσης Δεδομένων [ Διάρκεια: Μ3 – Μ30 ]

Η ΕΕ2: Υπηρεσίες Εξόρυξης & Ανάλυσης Δεδομένων εκμεταλλεύεται και χτίζει πάνω σε καλά δοκιμασμένες τεχνολογίες επεξεργασίας δεδομένων για να σχεδιάσει και υλοποιήσει καινοτόμες υπηρεσίες εξόρυξης και ανάλυσης δομημένων και αδόμητων δεδομένων για τις ανάγκες του έργου. Η λειτουργικότητα που παρέχεται από τις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνει ανάκτηση δεδομένων και προ-επεξεργασία τους, καθώς και ομαδοποίηση, ταξινόμηση και συσσωμάτωση αυτών.

  • Π2.1: Υπηρεσίες Εξόρυξης & Ανάλυσης Δεδομένων I (Μ12)
  • Π2.2: Υπηρεσίες Εξόρυξης & Ανάλυσης Δεδομένων ΙI (Μ24)
  • Π2.3: Υπηρεσίες Εξόρυξης & Ανάλυσης Δεδομένων ΙΙI (Μ30)
  • Π2.4: Διάχυση αποτελεσμάτων ΕΕ2 (Μ30)