ΕΕ1: Απαιτήσεις & Προδιαγραφές [ Διάρκεια: Μ1 – Μ18 ]

Η ΕΕ1: Απαιτήσεις & Προδιαγραφές διερευνά τις απαιτήσεις όλων των εμπλεκομένων τύπων χρηστών στις διαδικασίες της συνεργασίας, της διαχείρισης γνώσης και της λήψης αποφάσεων σε περιβάλλοντα ανοιχτής καινοτομίας, και προδιαγράφει πλήρως τις υπηρεσίες λογισμικού του έργου καθώς και την ολοκλήρωσή τους μέσω της πλατφόρμας inPOINT.

  • Π1.1: Ανάλυση υφιστάμενων συστημάτων & υπηρεσιών (Μ6)
  • Π1.2: Απαιτήσεις & Προδιαγραφές Ι (Μ6)
  • Π1.3: Σενάρια Εφαρμογής (Μ8)
  • Π1.4: Απαιτήσεις & Προδιαγραφές ΙΙ (Μ18)