Δημοσίευση στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης Applied Sciences (MDPI 2021)

Posted by: inpoint Comments: 0 0

N. Giarelis and N. Karacapilidis: Understanding Horizon 2020 Data: A Knowledge Graph-Based Approach. Applied Sciences, Vol. 11, No 23, 11425, 2021, doi: 10.3390/app112311425.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *